De Stadscollectie Antwerpen is een levendig eerbetoon aan de kunstenaars die de stad Antwerpen kleur geven. Van opkomend talent tot gevestigde namen, deze collectie belicht lokale creativiteit, maar ook de wereldwijde invloed van de Antwerpse kunstscene. Welkom!

Acquisitions

Met de stad Antwerpen is er een overeenkomst sinds eind 2020 en een gestructureerd verwervingsbeleid waarbij de stad optreedt als publieke bruikleengever. De stad Antwerpen wil hands-on steun geven aan M HKA en startte daarom met de uitbouw van een stadscollectie hedendaagse beeldende kunst. In het verleden werden de ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse kunst in Antwerpen maar zeer fragmentarisch vertaald in patrimoniumopbouw. De stad wil met de uitbouw van een stadscollectie dit historisch deficit inhalen. Ze maakt daarbij gebruik van de expertise en capaciteit van het M HKA en versterkt deze zo ook.

De doelstellingen zijn:

  • Het ondersteunen van het M HKA, gericht op de Antwerpse verankering ervan, met name met het oog op de collectiewerking in het nieuwe museum. Het opbouwen van een patrimonium waardoor de historische ontwikkeling van de kunstscene in Antwerpen in haar internationale verwevenheid publiek kan worden gepresenteerd via een stedelijk patrimonium, aanvullend op de collectie Vlaanderen.
  • Het waarderen en ondersteunen van kunstenaars die met Antwerpen verbonden zijn, die in Antwerpen werken of die er worden getoond.
  • Het waarderen en ondersteunen van galerijen en publieke initiatieven die hedendaagse kunst in Antwerpen publiek maken, door hun engagementen een duurzame plaats te geven.
  • Het waarderen en ondersteunen van kunstenaars die met Antwerpen verbonden zijn, die in Antwerpen werken of die er worden getoond.

Bij de profilering van de stadscollectie beeldende kunst wordt er niet gestreefd naar een zo uitgebreid of volledig mogelijke collectie, maar naar beperkte, gerichte keuzes van werken of ensembles van museaal niveau, die het bredere landschap indiceren. Alle aankopen worden telkens eveneens getoetst aan het collectiebeleid van M HKA, niet enkel om haar optimaal effectief te maken als ondersteuning van M HKA, maar ook als kwaliteitsnorm. De Stadscollectie Antwerpen heeft als specifieke lijn het tonen van de historische ontwikkeling van de kunstscene in Antwerpen in haar internationale verwevenheid, aanvullend op de Collectie Vlaanderen.

 2021

In 2021 ging een substantiële aandacht naar kernkunstenaars van Antwerpse galerijen, meer bepaald kunstenaars die gelden als een symbool voor de programmatie van een galerij. Dit kunnen internationale kunstenaars zijn; het al dan niet in Antwerpen wonen of werken weegt hier niet mee. Daarnaast was er aandacht voor kunstenaars die de internationale dimensie van Antwerpen indiceren, historische inhaalbewegingen van tekorten in het publiek patrimonium. Er werd absolute voorrang gegeven aan galerijen waarvoor het museum zich nog niet eerder hadden kunnen engageren met de Stadscollectie.


2022

Tijdens 2020 werd er, met de coronacrisis in het achterhoofd, gefocust op jonge kunstenaars. In 2021 ging substantiële aandacht naar kernkunstenaars van Antwerpse galerijen, meer bepaald kunstenaars die gelden als een symbool voor de programmatie van een galerij. 

Het meerjarenplan voorzag in 2022 een substantiële aandacht voor kunstenaars die de internationale dimensie van Antwerpen indiceren, met historische inhaalbewegingen van tekorten in het publiek patrimonium. Het meerendeel van de beschikbare middelen werden hieraan besteed. Het kunnen internationale kunstenaars zijn, het al dan niet in Antwerpen wonen of werken speelt niet mee. Gelijkmatigheid in spreiding van aankopen tussen actoren is geen hard criterium, een zekere mate aan spreiding over de vele galerijen die Antwerpen mee tot zo’n vitale scene maken is wel een aandachtspunt. De oefening die in 2021 werd gestart wordt verdergezet. Daarbij selecteerden diverse leden van de collectiewerkgroep een longlist van galerijen die vervolgens worden bezocht, om vervolgens voorstellen te formuleren en te onderhandelen met een shortlist als resultaat waaruit aankopen kunnen volgen. Basiscriteria zijn: de mate waarin een kunstenaar als een referentie voor de galerij kan worden gezien, en de mate waarin een kunstenaar van belang is binnen het collectiebeeld van M HKA, zoals geformuleerd in het collectiebeleidsplan. Tot slot werd ook budget voorzien voor werk van jongere kunstenaars binnen de scene die kunnen worden gezien als een potentieel referentiepunt voor de toekomst. 


2023

In 2023 werd er werk van negen kunstenaars aangekocht. In het begin van het jaar werd er verder gewerkt aan een screening van de Antwerpse galeries. Meer bepaald werd Geukens & De Vil Gallery bezocht door een van de curatoren uit de werkgroep verwervingen, wat resulteerde in de aankoop van referentiekunstenaar Marthe Wéry, centraal in de programmering van deze galerie, en van de jonge kunstenaar Moataz Alqaissy.

Vervolgens werd er een werk verworven van een topkunstenaar, die de internationale dimensie van Antwerpen indiceert, meer bepaald van Panamarenko. 

Van de recent overleden Antwerpse kunstenaar Vered Ben-Kiki werd een werk gekocht, dat als een hiaat in de museumcollectie kan gelden. Het betreft ook een kunstenaar van wie het oeuvre een kernpunt is voor (een actor binnen) de kunstscene in Antwerpen. 

Voor het resterende budget van 2023 werd er na de zomer een rondvraag bij de Antwerpse galeries gelanceerd, met het oog op verwerving van jonge kunstenaars. Dit resulteerde in vijf aanwinsten van ondermeer Fia Cielen, Sam Druant, Viktor Mattsson, Leendert van Accoleyen en Subin Son.